เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๖/๕๙ ห้วง ๑ - ๑๕ ก.ค.๕๙

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๖/๕๙ ห้วง ๑ - ๑๕ ก.ค.๕๙ 

    เหลือเวลาอีกไม่ถึง ๓๐ วันแล้วที่คนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกว่า ๕๐ ล้านคน จะได้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ในการทำ “ประชามติ” ต่อ ๒ คำถามสำคัญ คือ ๑. เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ยกร่างขึ้นมาหรือไม่ และ ๒. เห็นชอบกับคำถามพ่วงที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้เสนอ ให้ ส.ว. มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส. ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ๕ ปี หลังการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ ซึ่งการลงประชามติที่จะเกิดขึ้นถือเป็นบันไดสำคัญในการนำพาประเทศกลับคืนสู่การเลือกตั้งและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย