เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑/๖๑ (๑ – ๑๕ ต.ค.๖๐)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑/๖๑ (๑ – ๑๕ ต.ค.๖๐)

        รัฐยะไข่ (อาระกันเดิม) เป็นถิ่นฐานของชาวมุสลิมโรฮีนจากว่า ๑ ล้านคนในประเทศเมียนมา สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวพุทธและชาวมุสลิมโรฮีนจาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในเมียนมาได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดยรัฐบาลเมียนมายืนกรานปฏิเสธการมอบสัญชาติให้แก่ชาวโรฮีนจาด้วยเห็นว่าชาวโรฮีนจาคือผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากบังกลาเทศ ทำให้ชาวโรฮีนจาตกอยู่ในสถานะ “ไร้สัญชาติและไร้แผ่นดินอาศัย” ล่าสุดเหตุการณ์การปราบปรามกองทัพปลดปล่อยโรฮีนจาของกองกำลังรัฐบาลเมียนมา เมื่อ ต.ค.๕๙ และ ส.ค.๖๐ ได้ทำให้ชาวโรฮีนจานับแสนคนต้องหลบหนีออกนอกประเทศไปพักพิงที่ประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา และมีข่าวคราวการเสียชีวิตของชาวโรฮีนจา ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจแก่ประชาคมโลก ปัญหาวิกฤตชาวโรฮีนจาไม่ว่าจะในฐานะของผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย หรือผู้หนีภัยจากการสู้รบก็ตามย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งประเทศไทยโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้