เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๔/๕๙ ห้วง ๑ - ๑๕ มิ.ย.๕๙

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๔/๕๙ ห้วง ๑ - ๑๕ มิ.ย.๕๙

        ด้วยบริบทความมั่นคงโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บทบาทหน้าที่ของกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ภายใต้กระทรวงกลาโหม การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM) ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในมิติการทหาร การป้องกันประเทศ  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) จึงได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM) ของกองทัพไทย” ทำให้ได้มาซึ่ง “นิยาม” “๑๐ หลักการ” และ “๗ องค์ประกอบ” STRATCOM ของกองทัพไทย สามารถใช้เป็นชุดความรู้ในการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้...