เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๓/๕๙ ห้วง ๑๖ - ๓๑ พ.ค.๕๙

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๓/๕๙ ห้วง ๑๖ - ๓๑ พ.ค.๕๙

        อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: UNCLOS) เป็นกลไกความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และเขตอำนาจของรัฐเกี่ยวกับการใช้ทะเลของประเทศสมาชิกในน่านน้ำอาณาเขตต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีกลไกอื่นๆ ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีที่ถูกนำมาใช้ในการป้องกันภัยคุกคามทางทะเล และการจัดระเบียบเพื่อใช้ทรัพยากรทางทะเลร่วมกัน เช่น SOLAS, SUA Convention รวมถึง ADMM, ARF ทั้งนี้ ในอนาคตอาจมีแนวโน้มจัดตั้งองค์กรทางทะเลในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว