ผลงานทางวิชาการ [ บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง (Thailand SSC Focus : Thailand Security and Strategic Focus)]