ผลงานทางวิชาการ [ ดัชนีความเชื่อมั่นทางความมั่นคง (Security Confidence Index)]