สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [ ลักษณะสำคัญขององค์กร]