12 ธ.ค. 60 ##เวลา 13:30-15:30 :: ศศย.สปท. //ได้จัดบรรยายพิเศษ โดย Dr.Nicolas Reguad, Special representative to the Indo - Pacific of the Directorate General of the International and Relations and Strategy(DGRIS), French Ministry of Armed Forces

  

12 ธ.ค. 60 เวลา13:30-15:30 :: ศศย.สปท. //ได้จัดบรรยายพิเศษ โดย Dr.Nicolas Reguad, Special representative to the Indo - Pacific of the Directorate General of the International and Relations and Strategy(DGRIS), French Ministry of Armed Forces ในหัวข้อเรื่อง "French Strategic Review on Defence and National Security 2017" ณ ห้องเรียน วปอ.121 อาคาร วปอ.สปท. ชั้น 2 :: มีผู้แทนจาก สนผ.กห., กรม สธร.บก.ทท., เหล่าทัพ, นขต.สปท.,นักวิจัย ศศย.สปท., คลังสมอง วปอ. และ ผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 50 คน ซึ่งที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น มุมมองในเชิงวิชาการระหว่างกันอย่างเต็มที่และเป็นประโยชน์ยิ่ง