เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๔๓๐-๑๖๐๐ ศศย.สปท. ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกับผู้แทนพิเศษจาก กห.ฝรั่งเศส และการบรรยายพิเศษในประเด็น "France’s Roles in Indo-Pacific: Security Strategy" ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. (๑)