ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์จัดการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง "แนวทางการพัฒนากองทัพไทยเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0" จันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ.โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ