ศอศ.สปท. ได้จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ ศอศ.สปท. ครั้งที่ 3/2563เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์และสงครามอนาคต: ความท้าทายต่อโลกและภูมิภาคอาเซียน” ระหว่างวันที่ 22 - 23 ม.ค.63 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก