ศศย.สปท. ฝ่ายเลขาฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 3/2561... เรื่อง **แนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นรูปธรรมของอาเซียน** ณ ห้องเรียนบัณฑิ

  

 ศศย.สปท. ฝ่ายเลขาฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 3/2561...
เรื่อง แนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นรูปธรรมของอาเซียน
ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย1 สปท. // 16 ม.ค.61
โดยมี พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในการประชุมฯ และมี พ.อ. กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย.สปท.
กล่าวสรุปการประชุมฯ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรช่วงท้ายและกล่าวปิดการประชุมฯ...///