ศศย.สปท. ฝ่ายเลขาฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2561 :: เรื่อง "อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผู้สูงอายุ"

    
ศศย.สปท. ฝ่ายเลขาฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2561
:: เรื่อง "อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผู้สูงอายุ" ระหว่าง 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่ารีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา...