ศศย.สปท. ประชุมทางวิชาการ “SSC Academic Day” วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมทำวน์ อิน ทำวน์ กรุงเทพฯ