ศศย.สปท. จัดประชุม The International Seminar 2018 "Countering Violent Extremist Narratives in the Global Context" ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แหลมแท่น บางแสน ชลบุรี (ศศย.ทท.)

ศศย.สปท. จัดประชุม The International Seminar 2018 "Countering Violent Extremist Narratives in the Global Context" 

ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แหลมแท่น บางแสน ชลบุรี (ศศย.ทท.)