ศศย.สปท. จัดการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนกองทัพสู่การเป็นกองทัพดิจิทัล”

วันอังคารที่ 26 พ.ย.62 : ศศย.สปท. จัดการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนกองทัพสู่การเป็นกองทัพดิจิทัล” โดยมีวิทยากร 4 ท่านมาร่วมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/// 1. รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2. คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 3. อ.ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง, ACIS Professional Center Co., Ltd. (ACIS) และ 4. พ.อ. เทอดไทย ทัพธานี รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย .../// การสนทนาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดทำเอกสารวิชาการต่อไป