ศศย.สปท. จัดการประชุม สนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/61 เรื่อง "สถานการณ์ แนวโน้ม และความท้าทาย การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ : กรณีเบงกาลี"


  
ศย.สปท. จัดการประชุม สนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/61 เรื่อง "สถานการณ์ แนวโน้ม และความท้าทาย การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ : กรณีเบงกาลี"

#โดยมี พ.อ. กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมฯ ได้นำเสนอ ถกแถลง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นที่มา และพัฒนาการของปัญหา ผลกระทบและแนวทางที่ไทย กองทัพไทย ควรเตรียมดำเนินการ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. / 19 ธ.ค.60 เวลา 13.30 - 16.00 น.