ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ.62 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

พล.อ.ต. ภูมิใจ  เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท. นำคณะเจ้าหน้าที่ ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2562 เรื่อง "ทิศทางการเมืองมาเลเซียผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย" ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.พ.62 ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี โดยมี พล.ท. ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รอง ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษมาบรรยายให้แนวคิดแนวทาง ข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มสัมมนา ดังนี้ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผอ.ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อ.ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.อ. ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมข่าวทหารบก อดีตผู้ช่วยทูตทหารบกประจำประเทศมาเลเซีย