ศศย.สปท. จัดการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสาตร์ เรื่อง "ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 ครั้งที่ 4 : มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" โดยมีการประชุมผ่านทางระบบแอพพิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.(1)