ศศย.สปท. จัดการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง “ภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.2562 – 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก บริบททางยุทธศาสตร์ใหม่”

ศศย.สปท. จัดการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
เรื่อง “ภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.2562 – 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก บริบททางยุทธศาสตร์ใหม่” 
โดยมี พล.ต. ศุภธัช นรินทรภักดี รองเสธ สปท. เป็นประธานฯ และ พล.อ.ต. ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท. กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์ รอง ผอ.ศศย.สปท. เข้าร่วมการประชุมฯ

ผู้เข้าร่วมการประชุมมาจากหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกภาคส่วนทั้งกองทัพ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 120 คน 
มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก บริบททางยุทธศาสตร์ใหม่” โดย นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Peter Haymond), อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (Charge’ d’ Affaires), สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
และการเสวนาเรื่อง “ภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.2562 – 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์ อินโด – แปซิฟิก บริบททางยุทธศาสตร์ใหม่” โดยมีวิทยากรประกอบด้วย.-
1. ด้านการเมือง :: ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการต่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ด้านเศรษฐกิจ :: คุณ โจ ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการอำนวยการบริษัท Strategy 613 จำกัด 
3. ด้านการทหารและการป้องกันประเทศ :: พล.ท. นพดล มังคละทน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย
4. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :: ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้ดำเนินรางการ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง อาจารย์และนักวิจัยศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณ ห้องศรีวรา เอ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ / 4 มิ.ย.62