ศศย.สปท. จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง “โครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) : ความมั่นคงร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย” โดยมี พล

ศศย.สปท. จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง “โครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) : ความมั่นคงร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย” โดยมี พลตรี ไพศาล งามวงษ์วาน เสนาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน และ พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กล่าวรายงาน #สำหรับงานสัมนาวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วย.- - การปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สรยศ คำบรรลือ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ เมืองฮ่องกง - การแถลงผลการวิจัย โดย น.ส.ชญานิสา รัตสุทธิกุล นิวิจัย ศศย. - การเสวนาวิชาการมีวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้.- 1. คุณพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ :: สภาอุตสาหกรรม 2. คุณทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ :: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3. ผศ.ดร. หลี่ เหรินเหลียง :: สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ 4. ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง :: สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...///ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของ ความสำคัญ EEC ความเชื่อมโยงนโยบายระหว่าง BRI กับ EEC ในมุมมองของจีน ความสำคัญของด้านสังคมและวัฒนธรรม เเละความเชื่อมโยงโลจิสติกส์ \\\ ณ ห้องศรีวรา เอ ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ /// 1 ส.ค.62