วันจันทร์ที่ 19 พ.ย.61 ศศย.สปท. ดำเนินการจัดโครงการสนทนายุทธศาสตร์ระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง "บทบาทของไทยบนเส้นทางระหว่างยุทธศาสตร์มหาอำนาจสหรัฐฯ-จีน" ณ ห้องรับรอง 61 ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพไทย

วันจันทร์ที่ 19 พ.ย.61 ศศย.สปท. ดำเนินการจัดโครงการสนทนายุทธศาสตร์ระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562 
เรื่อง "บทบาทของไทยบนเส้นทางระหว่างยุทธศาสตร์มหาอำนาจสหรัฐฯ-จีน" ณ ห้องรับรอง 61 ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพไทย 
โดยมี พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็น ประธาน วิทยากร ประกอบด้วย.-
< อดีตเอกอัครราชทูต สมปอง สงวนบรรพ์ /คณบดีสถาบันการฑูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
< รศ.ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี /อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
< คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย /กรรมการอำนวยการบริษัท Strategy 613 จำกัด
>> ดำเนินการสนทนาโดย พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท.
ผู้เข้าร่วมการสนทนาเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง บก.ทท. ได้รับความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์สหรัฐฯ และจีน การกำหนดบทบาทของไทยและอาเซียน