รอง ผอ.ศศย.สปท. และคณะฯ เยี่ยมเยือน และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 6 พ.ย. 61 เวลา 1500-1630 
        น.อ.ชนินทร เฉลิมทรัพย์ รอง ผอ.ศศย.สปท. นำคณะเข้าเยี่ยมเยือน และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผอ. ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการหารือเกี่ยวกับอาเซียนในประเด็นที่สำคัญสรุปดังนี้ 
         การดำเนินการของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพอาเซียน  ซึ่งประเทศไทยควรพิจารณาเลือกประเด็นที่เป็น Global Agenda ที่ส่งผลกระทบในระดับโลก การบูรณาการงานวิชาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐของไทยในฐานะประธานอาเซียน  เป็นต้น