พิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 1 ต.ค.2561

พิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 1 ต.ค.2561