พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. และคณะฯตรวจเยี่ยมหน่วย ศศย.สปท. พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติให้กำลังพล โดยมี พล.อ.ต. ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท. และ หน.นขต.ศศย.สปท. พร้อมกำลังพลหน่วยให้การต้อนรับ ณ ศศย.สปท. 12 ต.ค.61