พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท. และคณะได้เข้าพบปะ เยี่ยมเยือน และพูดคุยทางวิชาการกับ ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผอ.ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การเตรียมพร้อมเป็นประธานอาเซียนใน

25 ต.ค. 61 เวลา 1330-160
พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท. และคณะได้เข้าพบปะ เยี่ยมเยือน และพูดคุยทางวิชาการกับ ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผอ.ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การเตรียมพร้อมเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ของประเทศไทย 
สิ่งที่ไทยต้องขับเคลื่อน  สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง  แนวทางการแก้ปัญหาในกรณีที่ถูกกดดันจากต่างประเทศ และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน Track II ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง ศศย.สปท. จะดำเนินการครั้งต่อไปในวันที่ 20 พ.ย.2561