พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. ประธานในการร่วมประชุมทำ Workshop พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของ บก.ทท. และกองทัพ

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. ประธานในการร่วมประชุมทำ Workshop พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของ บก.ทท. และกองทัพ

เรื่อง "Thailand's Military,the USA and China : Understanding how the Thai Military Perceives the Great Powers and Implications for US Rebalance"...จาก Dr.John Blaxland นักวิจัยอาวุโส สถาบันศึกษายุทธศาสตร์และความมั่นคง ANU College of Asia and the Pacific //ที่มาขอข้อเสนอแนะ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. // 15 พ.ย.59 เวลา 0900-1600