พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. ประธานในการประชุมทางวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษาครั้งที่ 4/2560 เรื่อง"ยุทธศาสตร์การขยายบทบาทของจีนผ่านโครงการ The belt and Road initiative:ผลกระทบต่อไทย"

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. ประธานในการประชุมทางวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษาครั้งที่ 4/2560 เรื่อง"ยุทธศาสตร์การขยายบทบาทของจีนผ่านโครงการ The belt and Road initiative:ผลกระทบต่อไทย"