พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. ประธานในการประชุมทางวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. ประธานในการประชุมทางวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560...

เรื่อง "ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ต่อทิศทางความมั่นคงของไทยในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้า"
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 0800 - 1600 น.
ณ ห้องศรีวรา เอ ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ