ผอ.ศศย.สปท. และคณะเข้าพบ เยี่ยมเยือน และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา NIDA

วันที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 1300-1500 
พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท. และคณะได้เข้าพบ เยี่ยมเยือน และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ผศ.ดร.รักพงศ์ วงศาโรจน์ ผอ.ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา NIDA มีการหารือถึงความร่วมมือและประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้
    1. ความมั่นคงแบบองค์รวมที่จะมีแนวโน้ม 
    2. บทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียน 
    3.ประเด็นที่ไทยควรให้ความสำคัญกับการเป็นประธานอาเซียน
    4. ประเด็นที่มีความน่าสนใจที่เป็นจุดแข็งของไทยเสนอต่ออาเซียน