การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการกับหน่วยงาน China Institue of Contempory International Relations (CICIR) ระหว่าง 10-12 ต.ค.59