แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2559

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้
เรื่อง "การทบทวนกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559