ผู้เชียวชาญด้านการจัดการความรู้ ของ ศศย.สปท.


พ.อ. อรรคเดช  ประทีบอุษานนท์
Col. Akradej   Prateepusanond

ตำแหน่งงาน (ปัจจุบัน) รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

ฝ่าย/แผนก/หน่วย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

    ที่อยู่ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ 62 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

    การติดต่อสื่อสาร
โทรศัพท์  : 0-2275-5985, 0-2277-0696
    E-Mail : apisak07@gmail.com