ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลงานการจัดการความรู้ (KM) ของส่วนราชการ บก.ทท.

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลงานการจัดการความรู้ (KM) ของส่วนราชการ บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร ชั้น 2  อาคาร บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)