ประชุมทบทวนแผนที่ความรู้ (K-map) ของส่วนราชการ บก.ทท.

                                 20 เม.ย.61 ร่วมประชุมทบทวนแผนที่ความรู้ (K-map) ของส่วนราชการ บก.ทท.ณ ห้องอเนกประสงต์ กพ.ท