การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กพ.ทหาร ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ในวันที่ 16 พ.ย.59 เวลา 0830 - 1600 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สปช.ทหาร

โดย ศศย.สปท. ให้นาย ศักดา พาณิชยพิเชฐ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ศศย.สปท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ