ประชุมวิชาการ "แนวทางการพัฒนากองทัพไทยเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0" 9 เม.ย.61 เวลา 08.00 - 16.00 น. รร. ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ