ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รายชื่อและบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562