ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download เอกสารการสมัครได้ทีนี้


Download เอกสารรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ด้วย กศย.ศศย.สปท. มีกำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2563  ในระหว่างวันที่ 4 ธ.ค.62 -  27 มี.ค.63 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นนักยุทธศาสตร์ สามารถประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ คาดการณ์ถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ มีความรู้หลักการและสามารถจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการทหารและความมั่นคง รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บังคับบัญชาได้ โดยผู้เข้ารับการศึกษาฯ ประกอบด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ (ชั้นยศ พ.ท. หรือเทียบเท่าขึ้นไป) และข้าราชการพลเรือน (ระดับ 7 ขึ้นไป) จำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยกำหนดที่นั่งในหลักสูตรฯ ให้กับข้าราชการ บก.ทท. จำนวน  10 นาย สป. เหล่าทัพ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ และพนักงานองค์การมหาชน จำนวน 20 คน ทั้งนี้ บก.ทท. สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน บก.ทท.  สำหรับบุคลากรนอก บก.ทท. ที่เข้ารับการศึกษา หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3  มีห้วงการปฏิบัติดังนี้

1.1  ประกาศรับสมัคร  พ.ค. - มิ.ย.62

1.2  สอบสัมภาษณ์ 3 - 4 ก.ค.๖๒

1.3  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 5 ก.ค. 62

1.4  เปิดการศึกษา 4 ธ.ค.62  

1.5  ปิดการศึกษา 27 มี.ค.63

สามารถ Download เอกสารทั้งหมดได้ที่นี้ 
1.  แถลงการหลักสูตร รุ่นที่ 13                                      
2.  แบบฟอร์มประวัติ นยศ.13  
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการศึกษา