ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2562 Download เอกสารการสมัครได้ทีนี้


Download เอกสาร 

1. เนื้อหาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๒                   
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการศึกษา   
3. คำแนะนำการกรอกประวัติ สมัครเข้ารับการศึกษา 
4. หนังสือรับรองบุคลากรเข้ารับการศึกษา     
5. link >> ใบกรอกประวัติ  สมัครเข้ารับการศึกษา