การประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 การเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนเคลื่อข่ายด้านความมั่นคงเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี