เดินทางไปประชุมและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ สถาบัน China Institute for International Strategic Studies (CIISS) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.)