สัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 4/2559 เรื่อง **ความท้าทายต่อการปรับทัศนคติของคนไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในเชิงบวก** ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี