ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการกับหน่วยงาน China Institue of Contempory International Relations (CICIR) ของ สปจ.