สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ความมั่นคงสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา : ผลกระทบต่อโลก ภูมิภาค และไทย” วันพุธที่ ๒ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.

สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง ยุทธศาสตร์ความมั่นคงสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกาผลกระทบต่อโลก ภูมิภาค และไทย” เมื่อวันพุธที่ ๒ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. โดยมี พล.ต.อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.ฯ เป็นประธานฯ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน้่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลสำคัญรายละเอียดตามเอกสารแนบ