เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 9/62 (1 - 15 ก.พ.62)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 9/62 (1 - 15 ก.พ.62)

    ปัญหาข่าวลวง (Fake news) เป็นปัญหาที่มีความท้าทายในปัจจุบัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการวางนโยบายของประเทศต่างๆ และเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในยุคโซเชียลโดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยข่าวลวงมักบิดเบือนเพื่อหวังผล เช่น    หวังหลอกลวงเอาเงิน หวังเงินโฆษณาจากยอดคนดู บางครั้งก็หวังผลทางการเมือง จงใจเสนอเพื่อให้เกิดผลในสังคมเป็นวงกว้าง ซึ่งรัฐบาลทั่วโลกได้ดำเนินการหลายด้านเพื่อต่อสู้หรือจัดการกับข่าวลวงที่แพร่ระบาดโดยเฉพาะข่าวลวงบนอินเทอร์เน็ต โดยบางประเทศได้ออกกฎหมายในลักษณะที่กำหนดบทลงโทษทางอาญากับบุคคลที่เป็นคนแพร่กระจายข่าวลวง เช่น ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และอินเดีย ในส่วนของไทย แม้ยังไม่มีกฎหมายใหม่สำหรับข่าวลวงโดยเฉพาะเจาะจง แต่ก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผู้เผยแพร่ข่าวลวงมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 7 ปี