เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 9/61 (1 - 15 ก.พ.61)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 9/61 (1 - 15 ก.พ.61)

    เมื่อ 23 – 26 ม.ค.61 Davos เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในเทือกเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม  World Economic Forum ครั้งที่ 4๘ โดยมีเครือข่ายผู้มีชื่อเสียงเข้าร่วมประชุมฯ มีเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของโลก หัวข้อหลักในการประชุมฯ คือ “สร้างอนาคตร่วมกันบนโลกที่แตกร้าว”    โดยมีการกล่าวถึงปัญหาเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาต่างๆ ของโลกแบบพหุภาคี และปัญหาสภาพแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งมีหัวข้อสำคัญที่น่าจับตา ๔ ประเด็น ได้แก่  ๑. ความร่วมมือภายใต้นโยบายอเมริกามาก่อน ๒. ความร่วมมือระหว่างประเทศของสหภาพยุโรป ๓. ความร่วมมือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  และ  ๔. ความร่วมมือภายใต้โครงการ One Belt One Road  โดยที่ผ่านมาผลจากการประชุมฯ ได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของโลกและความขัดแย้งระหว่างประเทศในหลายๆ กรณี จากการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำประเทศคู่กรณี ผ่านกลไกความร่วมมือแบบพหุภาคี การประชุมฯ จึงมีความสำคัญในการกำหนดความเป็นไปของโลกในปัจจุบันและในอนาคตได้