เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 2/26 (16 - 31 ต.ค.61)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 2/26 (16 - 31 ต.ค.61)

    จากวิสัยทัศน์อินโด-แปซิฟิกของนายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น ที่ได้นำมาใช้ตั้งแต่ปี ๕๐ และประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุม Tokyo International Conference on Africa Development (TICAD) เมื่อเดือน ส.ค.๕๙ ที่กรุงไนโรบี ถูกนำมาสู่การขยายผลโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม คำว่า “อินโด-แปซิฟิก” ยังขาดความชัดเจนว่าคืออะไร เป็นวิสัยทัศน์ นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ในห้วงปีที่ผ่านมา “อินโด-แปซิฟิก” เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสู่ “การเปิดเสรีในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Free and Open Indo-Pacific Strategy: FOIP)” ที่มีนัยมุ่งเน้นไปในมิติความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งมีความพยายามขับเคลื่อนเพื่อผลักดันอินโด-แปซิฟิกให้เป็นรูปธรรมและแข่งขันกับ BRI ของจีนที่รุดหน้าไปอย่างก้าวกระโดด