เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 11/62 (1 - 15 มี.ค.62)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 11/62 (1 - 15 มี.ค.62)

ในยุคปัจจุบันบริบทภัยคุกคามได้ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพดัดแปลงยีนของจุลินทรีย์ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction : WMD) อาวุธชีวภาพจึงมีอำนาจในการทำลายล้างมนุษย์และสัตว์ได้อย่างมากผ่านพืช น้ำ ดิน และอากาศ ด้วยคุณสมบัติการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ผลิตได้ง่ายในปริมาณมาก คงความเป็นพิษนาน และพร้อมใช้งานได้ทันที ทำให้มีอัตราการตายของผู้ติดเชื้อสูง จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาวุธชีวภาพมีผลกระทบทั้งต่อความมั่นคงของชาติและการสาธารณสุขทั้งในแง่จิตวิทยาและสังคมมากกว่าอาวุธชนิดอื่นได้