บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๕ /๕๖

Single Market : AEC ไทย...พร้อมแล้วหรือยัง?

          การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน ๗ อาชีพ เป็นเพียงกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อน Single Market สู่ปลายทางคือการเป็น AEC ดังนั้นประเทศไทยมีความพร้อมกับการเป็น Single Market ร่วมกับประเทศอื่นในอาเซียนหรือยัง หรือให้ความสาคัญกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเท่านั้น ?